Maquinas Virtuais

De Guía e Titoriais de Adaptación ó IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Pautas a seguir para crear unha máquina virtual

Almacenamento de Máquinas Virtuais no ALMACEN

 1. En \\ALMacen\recursos\MVirtuais é onde deben residir as Máquinas virtuais
 2. Calquera máquina fóra desa ruta será eliminada. (No manual entenderase a razón)
 3. Dentro desa carpeta hai unha carpeta por curso coas materias dese curso
 4. Tamén hai outras carpetas chamadas 0_Base e 0_Base_Candidatas. Mirar o arquivo leme.txt desas carpetas para comprender as súa función.
 5. O programa de virtualización é o Virtual-Box e as imaxes xeradas en calquera dos S.O. valen para calquera Windows e para Ubuntu.

Traballo con máquinas virtuais nos equipos das AULAS

 1. Cada ordenador de aula, Depto de Informática e Sala do Profesorado ten 2 discos. No segundo disco almacénanse as máquinas virtuais para traballar con elas.
 2. En Windows (D: MV-Windows) e en Linux (MV-Ubuntu – No menú lugares ou no escritorio) . A
 3. Dentro de cada unha desas particións hai unha Carpeta chamada MaquinasVirtuais. Por defecto os alumnos poden acceder a esa carpeta. En época de exames cando se lles facilita unha conta de examen, con esa conta non lles permite acceder á carpeta MaquinasVirtuais, pero si á carpeta Exames.

Procedemento para creación de máquinas virtuais nas AULAS

 • O usuario deberá crear unha carpeta coa seguinte estrutura:
Windows:   D:\MaquinasVirtuais\<curso>-<nome usuario>
Debian:   \MV-Ubuntu\<curso>-<nome usuario>

Exemplo: MaquinasVirtuais\asir1-a05pepe
 • IMPORTANTE: O usuario debe iniciar VirtualBox (Inicio:Máquinas Virtuais –> Exames en Windows,Aplicativos->Ferramentas do Sistema en Ubuntu/Debian) e no menú Ficheiro: Preferencias cambiar o cartafol predefinido da máquina á carpeta do paso 2 anterior.
 • Os sistemas operativos/programas que se precisen para instalar as máquinas están en \\almacen\recursos. Se aí non estivera o que precisaras ponte en contacto cos administradores para ubicar aí o que desexes.
 • Sobre S.O. e programas a usar daranse instrucións a semana que vén de como proceder.
 • Cada máquina que vaia creando o usuario debe ter o seguinte nome de SO:
SO Nome de Carpeta
Linux <Distribucion> Debian,Ubuntu...)
Windows XP XP
Windows 7 w7
Windows 10 w10
Window 2008 2k8

Exemplos:

...\MaquinasVirtuais\asir1-ao5pepe\Ubuntu 
...\Máquinas Virtuais\asir1-ao5pepe\2k8

Os nomes dos cursos pódense ver en comun.
 • Se se precisan dúas máquinas co mesmo SO o usuario debe numeralas,Exemplo: xp, xp2, xp3, etc.
 • O DISCO DURO debe ter o tamaño máis pequeno posible.
 • Parámetros de configuración da máquina virtual unha vez instalada
Nome equipo <curso><número equipo>-<SO> Exemplo: asir103-2k3
Nome de Usuario Obrigatorio para toda máquina. Se hai problemas con algunha máquina e é preciso entrar este usuario debe existir en cada máquina.Usuario: administrador (ou no seu defecto admin)Contrasinal: abc123. (o punto tamén)Ese usuario debe ser administrador da máquina
Dominio <curso><número equipo>-<dom>Exemplo: asir103-dom
Grupo Traballo <curso><número equipo>-<grupo>Exemplo: asir103-grupo
IPs Aulas (se se desexa acceso a internet). <10>. <número aula> . <so> . <número equipo><so>=1-255. Non usar o 0, é para o equipo real.Exemplo: SO = XP e Aula 22.10.22.1.0 (Este sería o equipo do profe)Exemplo: SO = outro XP e aula 22.10.22.2.0(Este sería o equipo do profe)Dept. Informática / Sala Profes(se se desexa acceso a internet).<10>. <200> . <YXX> . <número equipo><Y>=1 Dept. Informática, =2 Sala Profesorado.<XX>=00-08. Número de ordenador no que se está a traballar.Exemplo: SO = XP no ordenador 03 do Dep. De Informática.10.200.103.0 SO = outro XP no ordenador 0310.200.103.1
Máscara 255.255.0.0 (Clase B) salvo que se desexen realizar outras prácticas.
Porta enlace 10.aula.0.254 – Só se debe usar se se vai conectar a internet senón nada.10.200.0.254 – Departamento / Sala de Profesorado
DNS 10.0.4.1 – Só se debe usar se se vai conectar a internet senón nada.
 • É importante que cada profesor recolla na programación as medidas a empregar no caso do mal uso das máquinas virtuais.

Rango de direccions IP para profesorado de Informatica

 • O profesor en cada aula seguirá o esquema indicado nas pautas de creación de máquinas virtuais. Recordar que a IP do equipo do profesor remata en 10.AULA.0.100
 • Para o traballo con máquinas nos departamentos e sala de profesores, seguir os puntos seguintes de recomendacións:
  • IMPORTANTE: Antes de asignar unha IP da lista consultar se alguén máis na sala está empregando a IP que queredes.
  • O mellor é que lle poñades a IP correspondente cambiando o derradeiro díxito, que faga referencia ó número de equipo.
 • Rangos de IP dispoñibles para uso en: DEPTO. DE INFORMÁTICA, FCT e SALA DE PROFESORES:


  • Departamento de INFORMATICA
Rango: 10.200.200.0 - 10.200.200.49
Máscara: /16
Gateway: 10.200.0.254
DNS: 10.0.4.1
  • Departamento de FCT
Rango: 10.200.200.50 - 10.200.200.99
Máscara: /16
Gateway: 10.200.0.254
DNS: 10.0.4.1
  • Sala de PROFESORES
Rango: 10.200.200.100 - 10.200.200.149
Máscara: /16
Gateway: 10.200.0.254
DNS: 10.0.4.1

Antiga versión en PDF deste documento: Archivo:Pautas a seguir para crear unha máquina virtual.pdf

Veiga (discusión) 16:37 8 feb 2020 (CET)